KRIZOVÁ KOMUNIKACE S RODIČI

16 weeks
All levels
22 lekcí
1 test
3 studentů

POPIS
Vzdělávací program s názvem Krizová komunikace s rodiči nabízí účastníkům základní přehled a úvod do témat souvisejících s vedením efektivní krizové komunikace, která čeká každého, kdo pracuje nejen s dětmi, ale také s dospělými. Výchova dětí je i o emocích. Také komunikace pedagoga s rodiči bývá doprovázena různými emocemi a reakcemi. Nebývají však vždy jen pozitivní, ale přítomen může být i hněv, smutek, stres, zmatenost, hledání viníka… A to zejména tehdy, když pedagog otevírá náročnou a problematickou oblast žáka. Vzdělávací program je rozdělen do 10 lekcí. Věříme, že informace, které naleznete v tomto vzdělávacím programu, vám pomohou při komunikaci s rodiči a usnadní práci s vašimi žáky.

LEKTOR:

PaedDr. Katarína Winterová
Autorka působí jako sociální pedagožka, rodičovská poradkyně a koučka v soukromé praxi. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Dlouhodobě se věnuje dětem, rodičovskému poradenství a koučinku, píše články o výchově. Je přesvědčena, že neexistuje dobré nebo špatné dítě, ačkoli se to tak mnohým jeví. Problém dětí je mnohdy zástupným problémem rodičů, učitelů a vychovatelů. Její prací je poslouchat, doprovázet rodiče na cestě jejich rodičovství a pomáhat jim rozplétávat potíže ve výchově. A také je nasměrovat na to krásné, co v každé rodině bez ohledu na velikost problémů a potíží je.

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Učební plán o 10 lekcích obsahuje učební texty a komentované prezentace, které učební texty doplňují a vedou k samostudiu. Pro ověření zvládnutí teoretických znalostí je sestaven test o 20 otázkách s výběrem jedné správné odpovědi a k zamyšlení vedou reflektivní otázky.

Obsah lekcí:
1. Posel špatný zpráv
(komentovaná prezentace, učební text)
První kapitola otevírá problematiku krizové komunikace a lidských reakcí na přijetí obtížného a nepříjemného tématu. Hovoří o fenoménu „zastřelení posla“. Pojednává také o důležitosti zpětné vazby, o tom, jak ji dávat a jak na ni reagovat.

2. Komunikace
(komentovaná prezentace, učební text)
Druhá lekce je věnována komunikaci a jejím formám (verbální, neverbální). Zmiňuje také, jaké jsou možné překážky v komunikaci s ostatními lidmi, jaká komunikace je efektivní a jak jí dosáhnout. Chce být praktickým návodem, jak zefektivnit komunikaci.

3. Nenásilná komunikace
(komentovaná prezentace, učební text)
Lekce představuje efektivní způsob komunikace, jakým je nenásilná komunikace. Zachází do podrobností o tomto způsobu naslouchání a vedení rozhovoru. Nabízí poznatky o efektivitě využití nenásilné komunikace a také tipy, jak se jí naučit nejen při práci s žáky, ale i při setkání s rodiči.

4. Umění naslouchat
(komentovaná prezentace, učební text)
Tato lekce je věnována umění naslouchat druhému. Přibližuje způsoby naslouchání, jako je empatické naslouchání, a také vysvětluje tři úrovně naslouchání, které jsou důležité pro každou konverzaci. Mluví o tom, že nejen mluvení, ale zejména naslouchání má velký účinek a význam v každém rozhovoru.

5. Empatie a asertivita
(komentovaná prezentace, učební text)
Tato lekce nabízí vysvětlení a využití empatie a asertivity, které jsou jedním z klíčových prvků krizové komunikace. Ukazuje efektivitu při používání a správnou práci s empatií a asertivitou.

6. Krize a konflikty
(komentovaná prezentace, učební text)
Lekce přináší vysvětlení, co je to krize a konflikt, přičemž právě krizová a konfliktní komunikace se v každodenním životě objevuje velmi často, a to zejména tehdy, když to nečekáme. Proto je pro vás jako pedagogy, kteří komunikují s dětmi i dospělými, dobré být na takové situace připraveni. Protože pokud má učitel vést krizovou komunikaci, musí vědět, co je konflikt a krize.

7. Jak reagujeme v emočně vypjatých situacích
(komentovaná prezentace, učební text)
Tato lekce se zabývá emocionálně vypjatými situacemi, které zahrnují různé emoce od hněvu, strachu až po stres. Vysvětluje, jak lidský mozek funguje ve stresu, konfliktu, strachu, hněvu a dalších pocitech, protože lidské chování a reakce jsou často neočekávané, tím spíše, pokud člověk prožívá akutní krizi nebo stres. Poznání toho, jak člověk reaguje a co se v něm děje, hraje důležitou roli v krizové komunikaci.

8. Emoce
(komentovaná prezentace, učební text)
Tato kapitola je věnována různým emocím, které mohou doprovázet vaši krizovou komunikaci s rodiči. Chceme-li být nejen učiteli, ale i poradci, lidmi, kteří doprovázejí své žáky, potřebujeme znát různé životní události, nacházet jejich smysl a také znát hybnou sílu lidské činnosti, kterou jsou emoce.

9. Co se děje, když…?
(komentovaná prezentace, učební text)
Krizová komunikace zahrnuje nejen znalosti a dovednosti komunikace, ale také znalost krizových situací. Protože pokud budete vědět, co se s vaším žákem děje, budete schopni podat pomocnou ruku a zároveň správně komunikovat s rodičem v situaci, která je obtížná pro všechny zúčastněné strany. Proto se tato kapitola zabývá některými náročnými a ohrožujícími situacemi, jako je sebepoškozování, šikana, sebevražedné myšlenky, ale také rozvod rodičů.

10. Krizová komunikace
(komentovaná prezentace, učební text)
Závěrečná lekce shrnuje jednotlivé kroky efektivní krizové komunikace. Nabízí vysvětlení pojmů, jako je raport nebo koučovací rozhovor. Poukazuje také na potřebu jejich využití, zejména v krizové komunikaci.

Seznam použité literatury

Závěrečné reflektivní otázky
(test, reflektivní otázky)

ROZSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
50 hodin online studia

PRO KOHO JE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM URČEN
Vzdělávací program je určen pedagogickým a odborným zaměstnancům.
• Ředitelům škol a školských zařízení;
• učitelům všech typů škol;
• zaměstnancům poradenských pracovišť a zařízení.

PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Vzdělávací program probíhá distanční online formou. Podmínkou k získání osvědčení o absolvování vzdělávacího programu je splnění všech jeho částí.

Za úspěšné absolvování vzdělávacího programu dostává účastník certifikát. Po dokončení programu najdete certifikát ve svém uživatelském profilu.

JAK MŮŽETE ZÍSKAT VZDĚLÁVACÍ PROGRAM?
Zakoupením vzdělávacího programu Krizová komunikace s rodiči na stránkách www.raabe.cz

error: Obsah je chránený!