NOVÉ METODY VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

16 weeks
All levels
33 lekcí
1 test
19 studentů

POPIS
Vážení pedagogové mateřských škol, poskytovatelé předškolního vzdělávání a zástupci vzdělávacích institucí,

právě jste otevřeli vzdělávací program, který vznikl díky spolupráci učitelů mateřských škol a vysokoškolských pedagogů, kteří připravují budoucí učitele na pedagogických fakultách v České republice, ve Slovenské republice a Slovinské republice.

Cílem vzdělávacího programu je blíže osvětlit principy dvou inovativních strategií – projektového vzdělávání a činnostního učení v kontextu současných přístupů k předškolnímu vzdělávání. Tyto vzdělávací strategie plně reflektují osobnostně orientovaný model výchovy, z něhož má vycházet současné předškolní vzdělávání. Cílem obou strategií je umožnit dítěti, aby bylo v procesech učení co nejvíce aktivní, aby kladlo otázky a hledalo na ně spolu s ostatními odpovědi.

Oba přístupy však využívají jiné postupy. Učitel se učí přijímat novou roli průvodce dítěte. Kurz objasňuje principy obou strategií a přináší praktické ukázky jejich využití v mateřských školách. Každá část vzdělávacího programu je sestavena tak, aby učiteli pomohla danou strategii samostatně uplatnit v praxi. Na úvodní, teoretickou část navazuje soubor příkladů z praxe. Ukázky pocházejí z činnosti mateřských škol zapojených do ERASMUS+ projektu Learning by Doing a jsou doplněny komentáři učitelů, kteří projekty realizovali ve svých mateřských školách.

Vzdělávací program je zaměřen na didaktickou stránku uplatňování metody projektového vzdělávání (PBL) a činnostního učení (TBL) v prostředí mateřských škol.

Vzdělávací program je určen především všem pedagogům, kteří chtějí rozvinout své profesní kompetence. Mohou jej uplatnit poskytovatelé vzdělávání pedagogů předškolního vzdělávání, například centra DVPP nebo SPgŠ, VOŠ a pedagogické fakulty v rámci pregraduální přípravy i kurzů dalšího vzdělávání. Inovační vzdělávací program nabízí lekce o tom, jak aplikovat projektové vzdělávaní a činnostní učení na úrovni mateřských škol včetně validace získaných dovedností a kompetencí účastníků vzdělávacího programu.

Vzdělávací program je otevřený a bezplatný.

INFORMACE O PROJEKTU
Tento vzdělávací kurz vznikl v rámci projektu Learning by Doing – Attainment of Basic Competences in ECEC (ABC for Kindergartens) (2020-1-CZ01-KA201-078464). Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah kurzu (sdělení) odpovídá výlučně autorský tým. Obsah kurzu (sdělení) nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou obsahem vzdělávacího kurzu.

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Vzdělávací program obsahuje učební texty a vzdělávací video, které se doplňují. Pro ověření získaných znalostí je k dispozici test s 16 otázkami s výběrem jedné správné odpovědi. Pro ověření míry porozumění a možností implementace do výchovně-vzdělávacího procesu je připravená distanční úloha.

AUTORSKÝ TÝM
Hlavní editorky: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D., PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D.
Autoři:
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha:
PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D., PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D.
Katolická univerzita v Ružomberku:
PaedDr. Mária Vargová, Ph.D., PaedDr. Miriam Uhrinová, Ph.D., doc. PaedDr. Zlatica Huľová, Ph.D.
Pedagogická fakulta, Univerzita Maribor:
Dr. Marta Licardo, dr. Nika Golob, dr. Darja Antolin Drešar, red. prof. Sabina Šinko, před. Anna Tina Jurgec
Mateřské školy Kopřivnice:
Mgr. Alena Pokorná, Bc. Barbora Jašková, Jana Kvitová, Zuzana Kvitová, Pavla Macháčová, Bc. Iva Pustková
Fakultní mateřská škola se speciální péčí Arabská, Praha 6:
BcA. Vendula Turnerová, Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
Mateřská školy Riadok, Rožumberok:
Mgr. Tatiana Slotová, Bc. Eva Kostíková, Bc. Zuzana Šimová
Mateřská škola Studenci, Maribor:
Sidonija Bratuša, Vesna Cepelnik, Zvezdana Murko, Nataša Savec, Dragica Sernc

KOORDINÁTOR PROJEKTU
Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., Mgr. Stanislava Andršová

ROZSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
50 hodin

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Lekce 1: Dítě v procesu vzdělávání – teorie a ukázky praxe v mateřských školách
Lekce 2: Projektové učení v předškolním vzdělávání – teorie
Lekce 3: Projektové učení v předškolním vzdělávání – příklady dobré praxe
Lekce 4: Činnostní učení v předškolním vzdělávání – teorie
Lekce 5: Činnostní učení v předškolním vzdělávání – příklady dobré praxe
Lekce 6: Projektové a činnostní učení – srovnání přístupů
Lekce 7: Závěrečný test

KOMU JE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM URČEN
• pedagogům mateřských škol, kteří chtějí zvýšit svůj profesní rozvoj s orientací na metody zaměřené na žáka
• poskytovatelům vzdělávání pedagogů předškolního vzdělávání (univerzity, poskytovatelé DVVP, asociace a sdružení)
• studentům studijních programů v oblasti předškolního vzdělávání na středoškolské i vysokoškolské úrovni studia a pracovníkům předškolních zařízení

PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
1. Účast na všech lekcích vzdělávání.
2. Úspěšné složení závěrečného testu.

Po úspěšném absolvování kurzu účastník obdrží certifikát.

error: Obsah je chránený!